Geodezyjna Obsługa Inwestycji

 
- obsługa bieżąca inwestycji budowlanych na każdym ich etapie
  a) inwestycje przemysłowe
  b) inwestycje infrastrukturalne
  c) inwestycje mieszkaniowe
 
- projektowanie i załadanie osnów realizacyjnych
 
- pomiary przemieszczeń i odkształceń
  a) projektowanie, zakładanie pomiar i wyrównanie sieci kontrolnych do monitorowania przemieszczeń
  b) pomiary wyjściowe (pomiar stanu "0")
  c) cykliczne pomiary przemieszczeń i odkształceń wraz z ich opracowaniem i geodezyjną interpretacją wyników.
 
- pomiary i obliczenia objętości
  a) określenie objętości wykonanych robót ziemnych
  b) przedmiary planowanych prac ziemnych
  c) określenie objętości składowisk materiałów sypkich
  d) pomiary wyrobisk i żwirowni
 
- pomiary kontrolne i sprawdzające
  a) pomiary pionowości budynków i budowli (kominy, szyby windowe, maszty) 
  b) kontrola zgodności wykonania obiektów z projektem
  c) kontrola poprawnosci i zgodnosci ze stanem faktycznym dostarczonej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
 
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii.

Geodezyjna Obsługa Inwestycji