Oferta usług geodezyjnych i kartograficznych

Oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne z zakresu geodezji i kartografii. Dotyczy to zarówno geodezji prawnej - (podziały, wyznaczenia granic, mapy prawne...) jak i geodezji inżynieryjnej - (obsługi budów, tyczenia, inwentaryzacje...) Uprawnienia zawodowe wydane przez Głównego Geodetę Kraju pozwalają uczestniczyć nam w powierzonych zadaniach i wykonywać je z zachowaniem wszelkich zasad i przepisów prawa.

Inwentaryzacje

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę (budynki) oraz urządzenia podziemne, takie jak przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne czy telekomunikacyjne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie - tyczeniu, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakończeniu budowy kolejnym krokiem zbliżającym nas do zamieszkania w wymarzonym domu jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Jest to nic innego jak zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania danej działki poprzez wykonanie stosownych pomiarów geodezyjnych. Co więcej wykonuje się nią również wówczas, gdy dany projekt zakłada możliwość pojawienia się przemieszczeń bądź odkształceń lub gdy zgłoszone zostanie takie zapotrzebowanie ze strony zainteresowanego podmiotu. Rezultatem pracy geodety związanej z wykonaniem chociażby inwentaryzacji powykonawczej budynku jest powstanie dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz operat geodezyjny.

Wytyczenia

Geodeta w nawiązaniu do współrzędnych punktów poligonowych rozmieszczonych w pobliżu tyczonego obiektu z ogromną dokładnościa określa położenie obrysu budynku względem granic działki. Wytyczeniu podlega wszystko czego położenie na terenie musi być określone z dużą dokładnością: działka, budynek, przyłącza do budynku czy przebieg sieci cieplnych czy kanalizacyjnych.

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości, rozumiane jako postępowanie zmierzające do wydzielenia nowych działek gruntu,którymi są ciągłe części powierzchni ziemskiej, stanowiące część lub całość nieruchomości gruntowych, mogą być dokonywane przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych.

Geodezja i kartografia