Firmom i instytucjom pragniemy zaoferować:

 • sporządzanie map do celów projektowych: mapy analogowe i mapy cyfrowe dxf, dgn;
 • tyczenia urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu;
 • geodezyjna obsługa budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego;
 • obsługa budowy dróg;
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu;
 • pomiary kontrolne obiektów inżynierskich, badanie przemieszczeń i odkształceń;
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałdy, nasypy);
 • pomiary i opracowania profili podłużnych i poprzecznych;
 • zakładanie reperów roboczych;
 • pomiary powierzchni i kubatur lokali mieszkalnych;
 • podziały działek;
 • wznowienia granic;
 • inne specjalistyczne pomiary;
 • kolorowe/cz-b skanowanie wielkoformatowe do formatu A0;
 • plotowanie CAD kolorowe / cz-b;
 • kalibracja rastrów;
 • wektoryzacja rastrów.

Dla firm i instytucji